University of Oulu

Yhteisöohjautuvuus varhaiskasvatuksessa : etnografinen tutkielma yhteisöohjautuvuuden ilmenemisestä varhaiskasvatusyksiköissä

Saved in:
Author: Myllyniemi, Lea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310183148
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Myllyniemi, 2023
Publish Date: 2023-10-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa kuvataan yhteisöohjautuvuuden ilmenemistä arjen toiminta- ja puhetavoissa tutkimuskohteena olevan kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. Tutkielmassa selvitetään, miten kyseisessä kunnassa toteutetaan yhteisöohjautuvuutta varhaiskasvatuksessa ja millaisia yhteisöohjautuvuuden kehittämisen kannalta merkittäviä narratiiveja yhteisössä ilmenee. Tavoitteena on lisätä tietoa siitä, millaisia yhteisöohjautuvia käytänteitä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä on tai voidaan kehittää.

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavat itseohjautuvuutta ja yhteisöohjautuvuutta määrittelevät ja analysoivat aikaisemmat tutkimukset ja yhteisöohjautuvan organisaation periaatteita kuvaava tutkimuskirjallisuus. Yhteisöohjautuvuutta on lähestytty hierarkkisuuden ja ei-hierarkkisuuden, johtamisen ja päätöksenteon, ihmiskäsityksen, virallisen ja epävirallisen organisaation ja yhteisöohjautuvien käytänteiden kautta. Lisäksi teoreettinen viitekehys rakentuu varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä ja varhaiskasvatuksen pedagogista johtajuutta kuvaavista näkökulmista ja tutkimuksista, organisaatiokulttuurin määrittelystä sekä valtaa ja päätöksentekoa varhaiskasvatuksessa analysoivista tutkimuksista.

Tutkimuksen kohteena on Etelä-Suomalaisen keskikokoisen kunnan kaksi varhaiskasvatusyksikköä, jotka kauden 2022–2023 aikana osallistuivat yhteisöohjautuvuutta kehittävään hankkeeseen pilottipäiväkoteina. Lapset ja perheet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkielmassa on käytetty laadullisen etnografisen tutkimuksen metodeja. Varhaiskasvatusyksiköiden arkea havainnoitiin useana aamupäivänä marraskuun 2022 ja tammikuun 2023 välillä. Tutkimusaineisto on analysoitu sisällönanalyysille tyypillistä teemoittelua hyödyntäen hermeneuttisesti. Tuloksia on kuvattu vinjetoiden.

Havaintojen mukaan varhaiskasvatusyksiköissä ilmenee sekä hierarkkiselle organisaatiolle että yhteisöohjautuvalle organisaatiolle tyypillisiä toimintakäytänteitä. Yhteisöohjautuvuuteen liittyviä pääteemoja ovat rakenteet, johtaminen ja asiantuntijuus, käytänteet ja pedagogiikka. Yksiköiden toimintakulttuurissa ilmenee tutkimuksen tulosten perusteella viisi toimintakulttuuria kuvaavaa narratiivia, jotka liittyvät turvallisuuteen, päätöksentekoon, tiedonkulkuun, muutokseen ja suljetun ryhmän todellisuuteen. Näiden löydösten perusteella voidaan esittää varhaiskasvatusyksiköiden olevan matkalla kohti yhteisöohjautuvia toimintatapoja. Tutkielman tulosten ja johtopäätösten avulla voidaan kehittää yhteisöohjautuvuutta edelleen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lea Myllyniemi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/