University of Oulu

Päiväkoti positiivisena organisaationa : päiväkodin johtajien käsityksiä positiivisen organisaation toimintakulttuurista ja johtamisesta

Saved in:
Author: Peltomäki, Marja-Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310183149
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-L. Peltomäki, 2023
Publish Date: 2023-10-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Pinola, Timo
Parrila, Sanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen ”Päiväkoti positiivisena organisaationa” tavoitteena on tarkastella päiväkodin johtajien käsityksiä siitä, minkälainen toimintakulttuuri luo päiväkodista laadukasta varhaiskasvatusta toteuttavan positiivisen organisaation sekä sitä, minkälaisen johtamisen päi-väkodin johtajat kokevat edistävän positiivista toimintakulttuuria. Tutkimus pyrkii lisäämään tietoisuutta johtamisen vaikutuksesta varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin sekä laatuun ja näiden kautta pedagogisen hyvinvoinnin edistämiseen. Samalla tutkimus ottaa kantaa varhaiskasvatusalalla vallitsevaan työvoimapulaan sekä alan veto- ja pitovoiman haasteisiin.

Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta on monitieteinen. Teoreettisten lähtökohtien määrittelyssä on käytetty kasvatustieteen, hallintotieteen sekä psykologian tieteenalojen käsitteitä ja tutkimustietoa. Tutkimuksen teoriaosuus muodostuu johtamiseen, pedagogiseen johtamiseen, positiiviseen organisaatioon sekä pedagogiseen hyvinvointiin liittyvien teoreettisten näkökulmien ja tutkimustiedon esittelemisestä. Päiväkodissa toteutuva johtajuus on ensisijaisesti pedagogista johtamista sekä pedagogisen työn ja työyhteisön johtamista. Tutkimuksessa päiväkotia tarkastellaan positiivisena organisaationa, jossa johtaminen edistää ja kehittää myönteistä toimintakulttuuria sekä yhteisön hyvinvointia. Päiväkodissa toteutuvaa pedagogista johtamista lähestytään positiivisen organisaation PRIDE-teorian näkökulmasta.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat keskisuuren Etelä-Suomessa sijaitsevan kaupungin kunnallisella sektorilla työskentelevät päiväkodin johtajat, joiden käsityksiä toimintakulttuurista, johtamisen merkityksestä ja vaikutuksesta kerättiin keväällä 2023 sähköisellä puolistruk-turoidulla kyselyllä. Tutkimus on toteutettu laadullisena fenomenografisena tutkimuksena, jossa tutkimusaineisto on analysoitu fenomenografisen tutkimuksen neljän vaiheen mukaan. Tutkimustulokset on esitelty käyttämällä horisontaalisia kuvauskategoriajärjestelmiä, jotka esittävät samalla vastauksia tutkimuskysymyksiin.

Tutkimuksen tulosten mukaan päiväkodin johtajien käsitykset laadukasta varhaiskasvatusta tuottavasta päiväkodin toimintakulttuurista sekä johtamisesta pitävät sisällään kaikkia positiivisen organisaation PRIDE-teorian kriteereitä ja ominaisuuksia. Täten tutkimuksen lähtöoletus siitä, että päiväkoti positiivisena organisaationa pyrkii PRIDE-teoriaan sisältyvien osatekijöiden kautta vahvistamaan positiivisia ominaisuuksiaan, tuottamaan laadukasta varhaiskasvatusta sekä edistämään pedagogista hyvinvointia sai vahvistusta tässä tutkimuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marja-Leena Peltomäki, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.