University of Oulu

Yleisopetuksen alaluokat oppimisympäristönä : vanhempien näkemyksiä autismikirjon lasten koulunkäynnin tuesta

Saved in:
Author: Pajukangas, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310183152
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Pajukangas, 2023
Publish Date: 2023-10-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Mäkitalo, Kati
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Opettajat ja muut autismikirjon lasten kanssa työskentelevät tarvitsevat tietoa autismikirjon piirteistä ja tukitoimista, joilla autismikirjon oppilaiden koulunkäyntiä tuetaan. Tuen laatu ja tasapuolisuus on tärkeää varmistaa kaikkien oppilaiden kohdalla, minkä vuoksi tieto autismikirjon oppilaiden tuen nykytilanteesta on tarpeen. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkastelun kohteena on autismikirjon lasten saama koulunkäynnin tuki yleisopetuksen alaluokilla. Toisena tarkastelun kohteena ovat kehitysideat yleisopetuksen alaluokilla tarjottavaan koulunkäynnin tukeen autismikirjon lapsille. Aineiston kohderyhmänä ovat autismikirjon lasten vanhemmat, ja aineistonkeruumenetelmänä on sähköinen kyselylomake. Tutkielman metodologisena lähestymistapana toimii fenomenografia.

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään autismikirjoa ja sen yleisimpiä piirteitä. Käsittelyn kohteena ovat autismikirjon taustalla olevat etiologiset syyt ja diagnostiikka sekä autismikirjon tautiluokitukset. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään autismiystävällistä oppimisympäristöä, inkluusiota, kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä kolmiportaista tukea.

Tulososio on rakennettu käyttämällä molempien tutkimuskysymysten tulosten kohdalla Mannisen ja kollegoiden (2007) määritelmiä oppimisympäristöstä. Ensimmäisessä tulososiossa käsitellään yleisopetuksen alaluokilla olevien autismikirjon lasten koulunkäynnin tukea vanhempien näkemysten mukaan. Vanhempien vastauksissa korostuivat fyysiseen oppimisympäristöön liittyvät koulunkäynnin tukemisen keinot. Lisäksi keskeisinä koulunkäynnin tuen muotoina olivat tulosten perusteella didaktiseen oppimisympäristöön keskittyvät asiat. Toisessa tulososiossa käsitellään vanhempien kehittämisideoita autismikirjon lasten koulunkäynnin tukemiseen yleisopetuksen alaluokille. Vanhempien vastauksissa korostuivat didaktiseen oppimisympäristöön liittyvät koulunkäynnin tukemisen keinot. Tutkielman tulosten perusteella autismikirjon oppilaiden koulunkäynnin tuki tarvitsee toimiakseen riittäviä resursseja ja vanhempien näkemysten huomioimista tuen suunnittelussa.

General schools lower grades as a learning environment : parents’ perceptions on school at-tendance support for the children on the autism spectrum

Abstract

Teachers and others working with children with autism spectrum disorder need information about the characteristics of autism spectrum disorder and the interventions available to sup-port students with autism spectrum disorder in school. It is important to ensure quality and equity of support for all pupils, and therefore, information on the current state of support for pupils with autism spectrum disorder is necessary. The focus of this thesis is on the school support received by children with autism spectrum disorder in the primary grades of general education. Another focus of the review is on ideas for the development of schooling support for children with autism spectrum disorder in the primary grades of general education. The target group of the data is parents of children with autism spectrum disorder, and the data collection method is an online survey. The methodological approach of the study is based on phenomenography.

The theoretical framework of the thesis deals with the autism spectrum and its most common features. The etiological causes and diagnostics underlying the autism spectrum and the classifications of autism spectrum disorders will be discussed. In addition, the theoretical part will cover the autism-friendly learning environment, inclusion, home-school cooperation, and three-tiered support.

The results section was constructed by using Manninen and colleagues’ (2007) definitions of the learning environment. The first outcome section focused on the support for school attendance of children with autism in the lower grades of general education, according to parents’ perceptions. Parents’ responses highlighted the means of supporting school attendance related to the physical learning environment. In addition, the main forms of support for school attendance were found to focus on the didactic learning environment. The second section of the results dealt with parents’ ideas for the development of school support for children with autism spectrum disorder in the primary grades of general education. Parents’ responses focused on ways of supporting school attendance in the didactic learning environment. The results of the study suggest that school attendance support for pupils with autism spectrum disorder needs adequate resources and parents view’s consideration in order to be effective.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Pajukangas, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/