University of Oulu

Understanding common password design : a study towards building a penetration testing tool

Saved in:
Author: Uutela, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202310263164
Language: English
Published: Oulu : J. Uutela, 2023
Publish Date: 2023-10-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kostakos, Panagiotis
Description:

Abstract

Almost everything that is meant to be kept private is currently being protected by passwords. While systems and devices can be designed with robust security measures, the effcacy of such systems can be compromised if the end-user chooses a weak password, especially one easily found in common wordlists. Given the prevailing security dynamics, especially with the ongoing Ukraine war and Finland’s NATO membership considerations, the inadequate protection of WiFi devices may transcend individual privacy concerns. Supo, the Finnish Security and Intelligence Service, posits that routers with subpar security could pose considerable national security risks.

This thesis aims to investigate the strategies people use when creating new passwords. This is done by using prior knowledge about password creation habits and by conducting an analysis of leaked passwords. The study also examines existing tools for password list generation for penetration testing to see what the strengths and weaknesses of those tools are. This will be the groundwork for creating a lightweight tool for password list generation that can be used to do penetration testing with dictionary attacks and possibly detect if weak passwords are being used. The problem with the current tools is that they either create a very large wordlist or are too small to be practical. They also seem to lack the mangling capabilities of the wordlists.

The proposed solution is evaluated using the wardriving method, accompanied by the acquisition of pmkid hashes from WiFi access points. Subsequently, these hashes are matched against passwords generated by the designated tool, leveraging Hashcat to ascertain their decryptability. Through this process, the study also provides a snapshot of WiFi password robustness within the City of Oulu.

The fndings revealed that approximately 6% of WiFi access points employed passwords deemed too weak. This discovery aligns with earlier research conducted in the city of Oulu, where a related investigation highlighted that nearly 14.78% of devices lack password protection, effectively operating as open access points [1].

Yleisten suunnittelumenetelmien ymmärtäminen salasanojen luomiseen : tutkimus penetraatiotestaustyökalun rakentamiseen

Tiivistelmä

Lähes kaikki yksityisenä pidettävät asiat ovat tällähetkellä salasanojen suojaamia. Laitteet ja järjestelmät voidaan suunnitella tietoturvaominaisuuksiltaan kattavaksi, mutta näiden laitteiden ja järjestelmien turvallisuus voi vaarantua, jos loppukäyttäjä valitsee laitteen salasanaksi heikon salasanan. Etenkin jos valittu salasana sattuu vielä löytymään yleisistä salasanalistoista. Wif laitteiden riittämätön suojaaminen voi aiheuttaa turvallisuusongelmia, kun tarkastellaan vallitsevaa turvallisuusdynamiikkaa, Ukrainan sotaan ja Suomen Nato jäsenyyteen liittyen. Suojelupoliisi arvioi että heikosti suojatut reitittimet voivat aiheuttaa merkittäviä kansallisia turvallisuusriskejä.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ihmisten käyttämiä strategioita salasanojen luomiseen. Tämä tehdään käyttämällä aiempaa tietoa salasanojen luomistavoista, sekä tekemällä analyysi aiemmin nettiin vuotaneista salasanoista. Tutkimuksessa myös tarkastellaan olemassa olevia työkaluja salasanalistojen luomiseen ja selvitetään mitkä ovat näiden työkalujen vahvuudet ja heikkoudet. Edellämainitut toimenpiteet ovat pohjatyö jonka perusteella rakennetaan kevyt työkalu salasanalistojen luomiseen penetraatiotestausta varten. Jo tehtävää varten olemassaolevien työkalujen ongelmana on että ne luovat joko liian suuria tai pieniä sanalistoja ollakseen käytännöllisiä. Niistä puuttuu myös toiminnallisuus sanalistojen muokkaamiseen.

Työkalun tehokkuutta arvioidaan ja testataan wardriving menetelmällä Wiftukipisteistä hankituilla pmkid hasheilla. Myöhemmin hashejä verrataan työkalun luomiin sanalistoihin käyttäen apuna Hashcat nimistä työkalua ja tutkitaan löytyykö vastaavuuksia, ts. vastaako jokin työkalun luomista sanoista salasanaa jolla hash on luotu. Tätä kautta saadaan myös tilannekuva Wifsalasanojen vahvuudesta Oulun kaupungissa.

Tulokset paljastivat että noin 6 % Wif-tukipisteistä käytetään liian heikkoa salasanaa. Tämä löytö on linjassa aiemmin Oulussa tehdyn tutkimuksen kanssa, jossa kyseinen tutkimus osoitti että lähes 14.78 % laitteista puuttuu salasanasuojaus ja laitteet toimivat noissa tapauksissa avoimina tukiasemina. [1]

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Uutela, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.