University of Oulu

Oppitunteihin integroidun fyysisen aktiivisuuden vaikutukset oppimiseen alakouluissa

Saved in:
Author: Eikkula, Liisa-Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311063174
Language: Finnish
Published: Oulu : L.-M. Eikkula, 2023
Publish Date: 2023-11-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Fyysisellä aktiivisuudella sekä liikkumisella on tutkitusti useita hyviä vaikutuksia ihmisen fyysiseen ja psyykkiseenkin terveyteen. Säännöllinen ja kohtuutehoinen liikunta ennaltaehkäisee myös useita sairauksia. Oikeanlainen liikunta on myös tärkeässä roolissa lasten kehityksessä sekä etenkin koulupäivän aikana tapahtuvan liikunnan on havaittu vaikuttavan oppimistuloksiin. Liikunnalla on siis monia hyviä ja positiivisia puolia. Huoli lasten ja nuorten liikkumattomuudesta on kuitenkin herännyt ja alkanut puhuttaa mediassa. Tämän, sekä oman mielenkiintoni takia halusin lähteä perehtymään aiheeseen tarkemmin ja selvittää yleiskatsauksessa fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia oppimiseen.

Tämän tutkielman tavoitteena on tutustua eri tapoihin lisätä fyysistä aktiivisuutta osana opetusta sekä selvittää millaisia vaikutuksia fyysisen aktiivisuuden integroimisella osaksi opetusta on oppilaiden oppimiselle alakouluissa. Tässä tutkielmassa keskitytään siis oppitunneilla tapahtuvaan liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkielma toteutustapa on laadullinen kirjallisuuskatsaus. Tarkemmin rajattuna kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineiston keruussa on käytetty apuna sisältöanalyysia.

Tutkielmassa kerätyistä aineistoista kävi ilmi, että fyysinen aktiivisuus osana opetusta kietoutuu vahvasti oppimiseen. Oppilaan hyvä fyysinen kunto, reippaan liikunnan määrä ja motoriset taidot vaikuttivat myönteisesti muun muassa kognitiivisiin taitoihin ja toimintoihin, tarkkaavaisuuteen sekä koulumenestykseen. Suoraa syy-seuraussuhdetta tutkimuksilla ei kuitenkaan pystytty esittämään näiden kahden aiheen väliltä, mutta yhdessäkään tutkimuksessa fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä ei ollut havaittavissa minkäänlaisia negatiivisia vaikutuksia oppimiseen. Fyysistä aktiivisuutta ja liikettä pystytään lisäämään oppitunneilla muun muassa toiminnallisen opetuksen menetelmin, tauottamalla istumista tehden töitä välillä seisten tai taukojumpilla sekä leikillisyydellä ja pelillisyydellä.

Tutkimuksessa on pyritty kiinnittämään huomiota luotettavuuteen ja eettisyyteen. Työssä on pyritty etsimään mahdollisimman laajalti niin suomenkielistä kuin kansainvälistäkin lähdemateriaalia eri vuosilta, huomioiden mahdollisimman tuore tutkimus. Tutkielman aihe on liitetty myös tämänhetkiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa-Maija Eikkula, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/