University of Oulu

Ihmisen aiheuttaman melun vaikutukset merinisäkkäisiin

Saved in:
Author: Matinlauri, Nea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 21
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311073181
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Matinlauri, 2023
Publish Date: 2023-11-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Muotka, Timo
Description:

Tiivistelmä

Yhä useammat lajit ympäri maailmaa ovat alttiina ihmisen aiheuttamille ympäristömuutoksille, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti niiden populaatioiden ja lajien selviämiseen. Yksi näistä huolestuttavista ympäristömuutoksista on ääniympäristön muuttuminen ihmisen aiheuttaman melusaasteen seurauksena. Maailman terveysjärjestön mukaan melusaaste on noussut yhdeksi vaarallisimmista saasteen muodoista ja se on levinnyt laajasti sekä maalla että vesillä. Merinisäkkäät ovat äärimmäisen riippuvaisia äänestä pääasiallisena aistinaan. Ääni leviää erittäin tehokkaasti veden alla, joten potentiaalinen melun vaikutusalue voi olla tuhansia neliökilometrejä tai enemmän.

Melusaasteella tarkoitetaan kaikkia ei-toivottuja ääniä, jotka häiritsevät ympäristöä ja sen eliölajeja. Vesiympäristöissä tämä saaste voi syntyä tarkoituksellisesti esimerkiksi seismisen tutkimuksen, häirintälaitteiden, kaikuluotaimien ja muiden sotilaallisten sovellusten käytön seurauksena. Lisäksi melua syntyy tahattomasti teollisuuden, laivaliikenteen ja vapaa-ajan veneilyn sivutuotteena.

Melusaasteen vaikutukset meriympäristöihin ja niiden asukkaisiin ovat moninaiset. Se voi aiheuttaa merinisäkkäille kuulovaurioita, muuttaa niiden käyttäytymistä ja aiheuttaa stressireaktioita. Melu voi myös peittää alleen tärkeitä akustisia viestejä, joita monet lajit käyttävät kommunikointiin ja saalistukseen. Näiden vaikutusten laajuus ja vakavuus riippuvat usein melun voimakkuudesta, kestosta ja etäisyydestä melun lähteestä, ja ne voivat vaihdella lievistä ja lyhytkestoisista muutoksista suuriin käyttäytymis- ja fysiologisiin muutoksiin, jotka voivat uhata populaatioiden pysyvyyttä. Tämä kehitys korostaa tarvetta ymmärtää paremmin äänen vaikutukset meriympäristöön ja sen asukkaisiin sekä pyrkiä löytämään keinoja melusaasteen vähentämiseksi ja hallitsemiseksi.

Lisääntymisen ongelmat, pitkäaikaisvaikutukset ja melunhallinta ovat esimerkkejä tärkeistä tulevaisuuden tutkimuskohteista, joista tarvitaan enemmän tietoa merieläinten suojelun tehostamiseksi. Ymmärtämällä näitä kysymyksiä paremmin voimme kehittää tehokkaampia suojelutoimenpiteitä merinisäkkäille ja niiden elinympäristölle sekä edistää kestävää suhdetta ihmisen ja meriluonnon välillä. Meriympäristön suojeleminen ja äänen vaikutusten huomioiminen ovat tärkeitä askelia kohti terveempää ja kestävämpää valtamerten ekosysteemiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nea Matinlauri, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/