University of Oulu

Alakoulun matematiikan opetuksessa käytetyt oppimisvälineet ja opetusmenetelmät sekä opetussuunnitelman rooli luokanopettajien kuvaamina

Saved in:
Author: Mäkikallio, Pinja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311083187
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Mäkikallio, 2023
Publish Date: 2023-11-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Manninen, Emilia
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee alakoulun matematiikan opetusta luokanopettajan näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin luokanopettajien käyttämiä matematiikan oppimisvälineitä ja opetusmenetelmiä. Oppimisvälineet ovat sellaisia esineitä, joita joko opettaja tai oppilas voi käyttää matematiikan oppitunneilla. Opetusmenetelmillä kuvataan niin opettajien opetuksessa käyttämiä opetustapoja kuin oppilaan työskentelyyn liittyviä työtapoja. Lisäksi tarkasteltiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 matematiikan osuuden roolia alakoulun matematiikan opetuksessa.

Tutkielman aineisto koostuu yhdeksästä luokanopettajille tehdystä teemahaastattelusta. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista opettajista työskenteli alkuopetuksessa, mutta monella heistä oli kokemusta myös ylemmiltä vuosiluokilta. Työkokemuksen määrä vaihteli tutkitta-villa luokanopettajilla noin kahdesta vuodesta yli 20 vuoteen. Valmistumisvuosi luokanopettajaksi vaihteli vuodesta 2001 vuoteen 2020. Tutkielmaan osallistuneet opettajat etsittiin Facebookin opettajille suunnatuista ryhmistä. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tutkimuksen tulosten perusteella luokanopettajat käyttävät erilaisia oppimisvälineitä hyvin monipuolisesti niin uuden asian opettamiseen, tehtävien tekemisen tukena kuin myös arviointitilanteissa. Niiden käyttäminen on opettajien mahdollistamaa ja strukturoimaa, mutta opettajat kokivat niiden käyttämiselle olevan myös tarvetta oppilaiden keskuudessa. Oppimisvälineiden eduksi koettiin muun muassa niiden havainnollistavuus, mutta haasteeksi puolestaan koettiin esimerkiksi niiden saatavuus sekä opettajan tietotaidon puute.

Matematiikan opetuksessa käytetyt opetusmenetelmät olivat hyvin monipuolisia ja vastasi-vat opetussuunnitelman kuvausta työtavoista. Opetusmenetelmän valintaa perusteltiin esimerkiksi siten, että haluttiin oppilaiden ymmärtävän abstrakteja käsitteitä tai niiden koettiin motivoivan oppilaita. Opetussuunnitelman matematiikan osuuteen liittyvät ajatukset vaihtelivat luokanopettajien välillä esimerkiksi siihen liittyen, onko sen tavoitteen asettelu selkeää vai ei. Opettajat kuitenkin kokivat opetussuunnitelman olevan heille opetuksen suunnittelun selkäranka.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pinja Mäkikallio, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/