University of Oulu

Etätyön johtaminen tuottavuuden näkökulmasta covid-19 pandemian aikana

Saved in:
Author: Korpi, Paavo1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311133208
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Korpi, 2023
Publish Date: 2023-11-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mainela, Tuija
Reviewer: Kamara, Samppa
Mainela, Tuija
Description:

Tiivistelmä

Etätyön tullessa suosituksi työtavaksi on organisaatioiden suhtautuminen muuttunut paikkasidonnaisesta joustavampaan työskentelytapaan. Monet tutkijat ovat selvittäneet etuja ja haittoja, joita on huomattu siirryttäessä etätyöhön. Tässä tutkimuksessa selvitetään työntekijöiden huomaamaa tuottavuuden kasvua tai laskua, ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet näihin asioihin. Covid-19 pandemiasta johtuvat etätyösuositukset ovat luoneet johtamiselle uusia haasteita, joihin perehdytään tutkimuksessa. Työntekijöiden johtaminen on muuttunut, sen tapahtuessa kotoa käsin. Työntekijän ja esimiehen välisessä kommunikoinnissa ei välttämättä huomata kaikkea ei-sanallista viestintää, joka voi johtaa väärinymmärryksiin.

Tutkimus toteutettiin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella. Kaikkiaan tutkimuksia aiheesta löytyi n=334 kolmesta tietokannasta, joista valikoitui 11 tähän tutkimukseen. Täydentävässä haussa löytyi vielä n=19, ja lopullinen aineisto, joka täytti sisäänottokriteerit n=30. Aineistoa on käsitelty pääasiassa laadullisella temaattisella analyysilla. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että etätyön tuottavuutta on tutkittu vähemmän laadullista metodia käyttäen. Tutkimuksia aiheesta löytyi melko runsaasti siihen nähden kuinka nopeasti etätyösuositukset alkoivat. Aikaväli oli rajallinen 2020–2022.

Temaattista analyysiä hyödyntäen löydettiin kuusi pääteemaa ja 21 alateemaa. Teemoihin jakamisessa haluttiin rajata teemat mahdollisimman merkityksellisiin osa-alueisiin. Tutkimustulosten perusteella tekijä, jolla huomattiin olevan suuri vaikutus työntekijän tuottavuuteen oli terveys. Terveysongelmien huononeminen huomattiin keskimäärin kasvavan etätyöntekijöillä. Myös tarvittavien resurssien tarjoaminen organisaation puolelta havaittiin olevan ratkaisevan tärkeää etätyössä. Muilla alateemoilla oli välilliset vaikutukset etätyön tuottavuuteen. Ensimmäisen sulkutilan alussa monet organisaatiot eivät olleet täysin valmistautuneita näin suuren mittakaavan etätyön toteuttamiseen ja siksi alussa työntekijöiden suhtautuminen omaan tuottavuuteensa oli pessimistisempää. Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla havaitaan eri syy-yhteydet, jotka ovat vaikuttaneet etätyön onnistuneelle tai epäonnistuneelle toteuttamiselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paavo Korpi, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.