University of Oulu

Jaetun pedagogisen johtajuuden ja toimivan tiimityön keskeisiä tekijöitä ja yhtymäkohtia varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Harju, Pilvi1; Jokiniemi, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311133214
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Harju; J. Jokiniemi, 2023
Publish Date: 2023-11-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Parrila, Sanna
Keränen, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma tarkastelee jaettua pedagogista johtajuutta ja toimivaa tiimityötä varhaiskasvatuksessa. Jaettu pedagoginen johtajuus vaikuttaa lapsen kohtaamaan varhaiskasvatuksen laatuun sekä tiimin toimivuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää jaetun pedagogisen johtajuuden ja toimivan tiimityön keskeisiä tekijöitä ja yhtymäkohtia suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkimus suoritettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, tarkemmin narratiivisena yleiskatsauksena. Aineistona on käytetty aiheeseen liittyviä kirjoja, tutkimusartikkeleita, väitöskirjoja ja muita julkaisuja.

Jaettua pedagogista johtajuutta ja toimivaa tiimityötä tarkastellessamme löysimme useita niitä yhdistäviä tekijöitä. Yhteisiä tekijöitä jaetussa pedagogisessa johtajuudessa ja toimivassa tiimityössä ovat vuorovaikutus, vastuun jakaminen, sitoutuminen yhteisiin arvoihin ja toimintatapoihin sekä tiimin jaettu oppiminen ja pedagogiikan kehittäminen. Varhaiskasvatuksen opettajan rooli tiiminsä pedagogisena johtajana ja tiimijohtajana korostui tutkimustuloksissa. Lisäksi tuloksissamme painottui johtajan rooli tiimin tukijana sekä jaetun pedagogisen johtajuuden ja toimivan tiimityön mahdollistajana toimivia rakenteita luomalla.

Jaettua pedagogista johtajuutta tiimityössä pitäisi tutkia enemmän, sillä suoraan siihen kohdistuneita tutkimuksia on niukasti. Myös tiimityöhön pitäisi kohdistaa enemmän tutkimusta, sillä vaikka tiimityö on tunnistettu merkittäväksi tekijäksi varhaiskasvatuksen kontekstissa sitä ei ole tutkittu tarpeeksi. Tutkielmamme tuottaa uutta tietoa jaetun pedagogisen johtajuuden ja toimivan tiimityön yhtymäkohdista sekä nostaa esiin molempien merkitystä varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkimuksemme välittää tietoa käytännön työhön jaetun pedagogisen johtajuuden ja toimivan tiimityön keskeisistä tekijöistä, jotta varhaiskasvatushenkilöstö voi työssään kiinnittää huomiota näiden tekijöiden arviointiin ja kehittämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pilvi Harju; Jenni Jokiniemi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/