University of Oulu

CLT:n edut ja haasteet suomalaisessa kerrostalorakentamisessa

Saved in:
Author: Vähäkangas, Pinja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311153227
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Vähäkangas, 2023
Publish Date: 2023-11-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lahtinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on perehtyä CLT:n ominaisuuksiin rakennusmateriaalina ja arvioida sen soveltuvuutta suomalaiseen kerrostalorakentamiseen. Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa keskitytään erityisesti selvittämään CLT:n etuja ja haasteita kerrostalon runkomateriaalina. Lisäksi työssä käydään yleisesti läpi suomalaisen puukerrostalorakentamisen historiaa ja pohditaan sen tulevaisuuden näkymiä.

Suomessa betonielementtirakentaminen on jo pitkään näyttänyt suuntaa kerrostalojen rakentamisprosesseissa. Tämän seurauksena standardit sekä muut lainsäädännöt ovat tukeneet pääsääntöisesti teräs- ja betonirakentamista, mikä on johtanut siihen, että rakennusalalla puurakentamisen kehittämiselle ei ole juurikaan ollut jalansijaa. Kuitenkin viime vuosien aikana asetetut ympäristötavoitteet sekä yleinen kasvava tietoisuus ekologisuudesta ovat pakottaneet myös rakennusalaa muuttamaan vakiintuneita rakentamiskäytäntöjä.

CLT on betonia ja terästä ekologisempi vaihtoehto kerrostalojen runkomateriaaliksi. CLT:n käytössä kerrostalorakentamisessa on paljon muitakin etuja, kuten kerrostalon nopea pystyttämisnopeus, CLT-levyn keveys ja jäykkyys sekä sen toimivuus samanaikaisesti kantavana rakenteena ja valmiina sisäpintana. Puulla on myös tutkitusti positiivinen vaikutus terveyteen ja rakennuksen sisäilmaan. CLT tuo materiaalina kuitenkin haasteita paloturvallisuuteen sekä kerrostalon akustiikkaan. Sen valtavirtaistamista estää myös kysynnän ja tuotannon välille syntynyt pullonkaula, joka luo epävarmuutta niin tilaajille kuin toimijoille.

Advantages and challenges of CLT in Finnish apartment building construction

Abstract

The goal of this bachelor’s thesis is to analyze the properties of CLT as a building material and evaluate its suitability for Finnish apartment building construction. The bachelor’s thesis has been implemented as a literature review, which focuses on finding out the advantages and challenges of CLT as the frame material of an apartment building. Thesis also generally reviews the history and considers prospects of Finnish wooden apartment building construction.

In Finland, concrete construction has shown for long the direction in the construction processes of apartment buildings. As a result, standards and other legislation have mainly supported steel and concrete construction, which has led to the fact that the development of wooden construction has hardly gained ground in the construction field. However, the environmental goals set in recent years and the general growing awareness of ecology have also forced the construction industry to change the established construction practices.

CLT is an ecological alternative as a frame material for apartment buildings. There are also many other advantages in CLT apartment building construction as the fast erection speed of the apartment building using element technology, the lightness and stiffness of the CLT element, and its functionality as a load-bearing structure and a finished interior surface at the same time. Wood has also been scientifically proven to have a positive effect on health and the indoor air of the building. However, as a building material, CLT brings challenges to fire safety and the acoustics design of an apartment building. Its mainstreaming is also prevented by the bottleneck created between demand and production, which creates uncertainty for customers as well as producers.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pinja Vähäkangas, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/