University of Oulu

”Nimi on aina osa eläintä” : lampaiden nimenanto- ja nimenvalintaperusteet

Saved in:
Author: Vanninen, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202311163235
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Vanninen, 2023
Publish Date: 2023-11-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäntylä, Eveliina
Reviewer: Sivonen, Jari
Mäntylä, Eveliina
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen sitä, mitkä tekijät vaikuttavat lampaiden nimeämiseen Suomessa. Tutkimukseni vastaa kysymyksiin siitä, mitä nimenvalintaperusteita käytetään lampaiden nimenannossa, kuinka lampaan käyttötarkoitus vaikuttaa sen nimeämiseen sekä miksi lammas saa nimen tai se jätetään nimeämättä. Lisäksi vertailen lampaiden nimeämistä muiden eläinten, pääasiassa lehmien, nimeämiseen.

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on sosio- ja kansanonomastinen. Yksi tutkimukseni tärkeimpiä termejä on Niedzielskin ja Prestonin metakieli, joka esitellään heidän teoksessaan Folk linguistics (2000). Metakieli jaetaan kahteen eri tasoon, ja analyysini käsittelee molempia metakielen tasoja. Metodina olen käyttänyt kvalitatiivista sisällönanalyysiä. Analyysini perustuu pitkälti aineistoni luokitteluun eri näkökulmista. Olen käyttänyt lukuja ja taulukoita havainnollistamaan aineistosta tekemiäni havaintoja.

Olen kerännyt aineistoni sähköisellä kyselylomakkeella lokakuussa 2021. Kyselyyn vastasi 239 suomalaista lampaanomistajaa tai muuta henkilöä, jotka toimivat lampaiden parissa. Kyselyssä oli yhteensä 17 kysymystä, joiden avulla kartoitin vastaajien taustatietojen lisäksi muun muassa lampaiden nimenvalintaan, nimenantoprosessiin sekä nimen käyttökonteksteihin liittyviä seikkoja. Viimeinen kysymys oli tietosuojailmoitus.

Tutkimustuloksistani käy ilmi, että lammaslauman koolla ja lampaan käyttötarkoituksella on suuri vaikutus nimenvalintaperusteisiin. Suuremmissa lammaslaumoissa ylivoimaisesti eniten käytetty nimenvalintaperuste on nimetä lammas sen jommankumman vanhemman tai muun sukulaisen mukaan. Sääntönä vaikuttaisi olevan, että uuhikaritsat nimetään emän mukaan ja pässikaritsat isän mukaan. Pienemmissä laumoissa yleisin nimenvalintaperuste on lampaan ulkoiset ominaisuudet tai rotu ja toiseksi yleisin peruste lampaan luonne tai käytös. Suuremmissa lammaslaumoissa lampaiden nimeäminen mukailee eniten lehmien nimeämistä, kun taas pienemmissä laumoissa koirien nimeämistä.

Lampaan status lemmikkinä tai tuotantoeläimenä vaikuttaa lampaan nimenvalintaan huomattavasti. Tuotantoeläimenä lampaan nimenvalintaan vaikuttaa käytännöllisyys. Nimen tarkoitus on helpottaa lampaan tunnistamista lammastilan arjessa ja auttaa hahmottamaan lampaan sukulinjoja polveutumisnimien avulla. Lemmikkilampaalla nimien polveutuminen lampaan vanhemmilta on harvinaisempaa, ja usein nimi valikoituu nimeäjän mieltymysten tai lampaan ominaisuuksien mukaan. Hypoteesini mukaisesti suurin osa vastaajista nimeää kaikki lampaansa, mutta suurempien laumakokojen kohdalla etenkin teuraslampaiden nimeämättä jättäminen on yleistä. Monet vastaajat pitävät lampaiden nimeämistä hauskana harrastuksena ja luovuuden harjoitteena. Lampaan nimi kertoo vähintään yhtä paljon nimenantajasta itsestään kuin nimettävästä kohteesta. Nimenvalintaperusteita tutkimalla saadaan tietoa myös nimenantajien maailmankuvasta, elinympäristöstä, persoonallisuudesta ja kiinnostuksen kohteista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Vanninen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/